กฎหมายเบื้องต้นที่ รปภ ต้องรู้มีอะไรบ้าง

กฎหมายเบื้องต้นที่ รปภ ต้องรู้มีอะไรบ้าง

กฎหมายเบื้องต้นที่ รปภ ต้องรู้มีอะไรบ้าง

ความรู้ด้านกฎหมายและการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวก รวมถึงป้องกันความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หรือ Security Guard ต่างจาก ยาม 

หากพูดถึงคำนิยามของ Security Guard หมายถึง เจ้าหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและจากตัวบุคคล ทำให้ รปภ จึงต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายเพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฏหมาย ซึ่งกฏหมายเบื้องต้นที่ Security Guard ต้องรู้ มีดังนี้

    • พระราชบัญญัติธุรกิจดูแลความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในสังคมที่บริษัท รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
    • จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานดูแลความปลอดภัย เป็นข้อกำหนดที่ รปภ  จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า ไม่ละทิ้งหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยกิริยาสุภาพเรียบร้อยและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ฯลฯ
    • กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจาก Security Guard ต้องทำงานเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า การทราบกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันความผิดจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การร้องทุกข์ สถานที่ร้องทุกข์ การจับ การค้นของราษฎร Security Guard ต้องผ่านการฝึกอบรมทักษะควบคุมบุคคล ยานพาหนะและสถานที่ รวมถึงอบรมการตรวจค้น ถือเป็นทักษะที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดการฟ้องร้องได้ Security Guard จึงควรทราบถึงกฎหมายข้อนี้

อาชีพ Security Guard เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในหลายด้านต่างจาก ยาม ทำให้ Security Guard ที่มีความเป็นมืออาชีพจึงต้องศึกษาบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ