กฏหมายคุ้มครอง รปภ. มีอะไรบ้าง

รปภ

รปภ ถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้มีมาตรฐานและมีหลักเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

  1. กฎกระทรวงรับรองสถาบันอบรมด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ.2560

เป็นการควบคุมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่มีมาตรฐาน โดยควบคุมสถาบันเอกชนที่ให้บริการด้านนี้ยื่นต่อนายทะเบียนในการขออนุญาตเปิดอย่างเป็นทางการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง และมอบเอกสารหลักฐานการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต พร้อมต่อการถูกตรวจสอบ จึงทำให้ลดอัตราการสูญเสียตำแหน่งงานด้านความปลอดภัยไปให้แก่ผู้แอบอ้างรับงานนอกระบบ หรือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายได้

  1. กฎหมายเรื่องการอนุญาตให้ทำงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พ.ศ.2560

กำหนดให้ตัวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคนมีสิ่งที่แสดงยืนยันตัวตนด้วยเอกสารที่ออกให้จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ฯลฯ จะทำให้สามารถติดตามตัวเมื่อมีปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ และยังแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอบรมตามหลักสูตรได้ เช่น การเรียนรู้ด้านควบคุมเหตุอัคคีภัย กฎจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิง ศูนย์กู้ภัย สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม

  1. กฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม รปภ พ.ศ.2560

ช่วยป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเก็บค่าธรรมเนียมเกินอัตราที่รัฐบาลกำหนด เช่น ค่าหนังสือใบอนุญาตการทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 300 บาท การต่ออายุงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุก 3 ปี เพียง 100 บาท หากมีการเรียกเก็บเกินกว่านี้ ก็สามารถฟ้องร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้

  1. พระราชบัญญัติธุรกิจ รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

กำหนดว่าเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคนต้องมีใบอนุญาตประจำตัว เพื่อไม่ให้มีการแอบอ้างจากกลุ่มมิจฉาชีพในการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อโจรกรรมสิ่งของหรือการพกพาอาวุธโดยมิชอบ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่ออาชีพนี้ และเป็นการทำให้ภาพลักษณ์โดยรวมเสียหาย

กฎหมายที่กล่าวมา ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งสิ้น ผู้ที่ทำงานด้านความปลอดภัยจึงควรทราบเพื่อเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

หากท่านต้องการใช้บริการ รักษาความปลอดภัย Security 1 Service พร้อมบริการท่านทุกเมื่อ โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ