การฝึกอบรมของ รปภ. นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติแล้ว ควรฝึกอะไรเพิ่มเติมบ้าง

การฝึกอบรมของ รปภ. นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติแล้ว ควรฝึกอะไรเพิ่มเติมบ้าง

หนึ่งในเรื่องสำคัญของการสมัครเป็น รปภ.คือการเข้ารับฝึกอบรมด้านรักษาความปลอดภัย ที่จะสามารถนำไปปฏิบัติจริง ได้ โดยในการฝึกจะมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สร้างประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้างและเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ รปภ.เอง ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติแล้ว รปภ.ควรจะฝึกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ลองมาดูรายละเอียดต่อไปนี้

  • การฝึกเรื่องของกฎหมายเบื้องต้น โดย รปภ.จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับขอบเขตด้านกฎหมายและเข้าใจการพิจารณาความผิดต่าง ๆ เบื้องต้น
  • สามารถประยุกต์ใช้การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้ากับกฎหมายได้อย่างดีเยี่ยม
  • รู้ความผิดเบื้องต้นและรู้ว่าเป็นความผิดฐานใด เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต
  • การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงาน
  • การเรียนรู้การพัฒนาทักษะทางด้านความคิด จิตใจ และความมีสติสัมปชัญญะในการทำงาน รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี
  • การเรียนรู้เรื่องการมีไหวพริบและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน
  • การทำความเข้าใจต่อหน้าที่ของ รปภ.อย่างชัดเจนและรู้ถึงการรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัด
  • การทำความเข้าใจต่อกฎระเบียบของบริษัทและผู้ว่าจ้าง โดยเป็นการปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ

การฝึกอบรมของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกแห่ง จะมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย การพัฒนาความคิดและการทำงาน การพัฒนาทักษะด้านจิตใจและการมีสติ ทั้งยังต้องมีทักษะด้านไหวพริบที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาฉุกเฉินได้ เพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ที่อาจจะทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ