ครูฝึก รปภ. ต้องมีคุณบัติอย่างไร

ครูฝึก รปภ.

ครูฝึก รปภ. ต้องมีคุณบัติอย่างไร

ครูฝึก รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องผ่านหลักสูตรของการฝึกอบรมขั้นสูงมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย เพื่อที่จะถ่ายทอดการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นหน้าที่สำคัญในการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ผ่านตามหลักสูตร พ.ร.บ. 2558 มุ่งเน้นไปในเรื่องของการสอนทักษะที่ดีและการสื่อสารที่ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ.สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อการปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของผู้ว่าจ้าง โดยครูฝึก รปภ.จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับตามอายุที่บริษัทรักษาความปลอดภัยนั้น ๆ กำหนดไว้
  2. มีความรู้ขั้นพื้นฐานในด้านงานรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นมาก่อน
  3. มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของครูฝึก รปภ.และเป็นบุคคลที่มีความสามารถ พร้อมเข้าถึงการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
  4. มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการฝึกฝนแบบเข้มข้นได้ และไม่ควรมีโรคประจำตัวใด ๆ ที่ส่งผลต่อการออกกำลังกาย
  5. เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูฝึก รปภ.ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุจะต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  6. มีความรู้ในด้านการเป็นประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง
  7. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือโทษใด ๆ ที่ถูกระบุไว้ตาม พ.ร.บ.บริษัทรักษาความปลอดภัย

สำหรับการสอนเพื่อให้เป็นครูฝึก รปภ.อย่างมีคุณภาพ จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วนและจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 80 ของการเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมิน การทดสอบทางด้านภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะแบ่งสัดส่วนเป็นทฤษฎี  20% และปฏิบัติที่มากถึง 80% กฎเกณฑ์ของคะแนนรวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะต้องไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะได้หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครงาน หรือนำไปยืนยันกับทางบริษัทเพื่อขึ้นตำแหน่งครูฝึก รปภ.ได้

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ