ครูฝึก รปภ. เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงาน รปภ. ใช่หรือไม่

ครูฝึก รปภ. เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงาน รปภ. ใช่หรือไม่

ครูฝึก รปภ. เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงาน รปภ. ใช่หรือไม่

การเป็นครูฝึกของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องผ่านหลักสูตรของการฝึกอบรมการเป็นครูฝึกรักษาความปลอดภัยชั้นสูงมาแล้ว เพื่อสามารถถ่ายทอดการฝึกที่ถูกต้อง และอบรมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนผ่านหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2558 โดยส่วนมากแล้วการรับสมัครครูฝึกรักษาความปลอดภัย จะมีคุณสมบัติเน้นไปทางเพศชายที่มีการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และอายุขั้นต่ำอยู่ที่ 25 ปี ไปจนถึง 45 ปี พร้อมผ่านการรับราชการทหารและจะต้องเป็นผู้ที่มีการสื่อสารด้านการสอนที่ดี มีความสามารถด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งถ้ามีการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมของครูฝึกรักษาความปลอดภัยมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับหน้าที่ครูฝึก รปภ. ของบริษัทรักษาความปลอดภัยถือเป็นอาชีพที่อยู่ในสายงานของ รปภ.ด้วยเช่นกัน มีไว้เพื่อการเตรียมความพร้อมให้ รปภ.ภายในบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมและการได้รับใบอนุญาตออกมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความรู้ด้านการดูแลและปกป้องทั้งทรัพย์สินกับชีวิตของผู้ว่าจ้างอย่างครบถ้วน พร้อมทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย ได้จัดตั้งศูนย์ฝึก รปภ.ด้วยตนเองและมีครูฝึกที่ได้มาตรฐาน ถือเป็นการยกระดับของครูฝึกรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้และความสามารถที่ถูกต้อง ทำให้กลายเป็นมาตรฐานเดียวกันไปทั้งประเทศ ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้าสู่หลักสูตรของการเป็นครูฝึกรักษาความปลอดภัยได้จะต้องมีวุฒิการศึกษาตามอายุของบุคคล มีความรู้ขั้นพื้นฐานด้านงานรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูฝึก รปภ. มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวใด ๆ สามารถฝึกได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยอายุจะต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้ว จะได้ใบรับรองที่สามารถนำไปสู่การสมัครงานเป็นครูฝึก รปภ.ได้ในทุกบริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรมักจะได้รับการพิจารณาจากทางบริษัทเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกรักษาความปลอดภัยมาอย่างถูกต้อง โดยจะต้องมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ