คุณสมบัติของ รปภ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของ รปภ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของ รปภ. ตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

เมื่อคุณต้องการสมัครงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นจะต้องรู้ถึงคุณสมบัติสำคัญทางกฎหมาย เพราะ บริษัท รปภ จะมีการตรวจสอบทางประวัติทางอาชญากรรมและการตรวจสอบหลากหลายด้าน เพื่อทำให้เหมาะสมต่อการทำงานมากที่สุด ดังนั้นลองมาดูว่าคุณสมบัติสำคัญทางกฎหมายของ รปภ.มีอะไรบ้างดังนี้

 • มีคุณสมบัติอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสูงสุดที่ 50 ปี พร้อมการมีสัญชาติไทยและต้องสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
 • บริษัท รปภ ต้องทำการฝึกอบรม เพื่อผ่านหลักสูตรสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยมาแล้วเท่านั้น
 • ห้ามเป็นผู้ที่มีการติดสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดใด ๆ มาก่อน รวมไปถึงโรคติดต่อที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้
 • ยกเว้นการเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถและเสมือนไร้ความสามารถ ห้ามนำมาทำงาน รปภ.เด็ดขาด
 • ไม่ควรเป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกและมีการพิพากษาจนถึงที่สุดแล้ว โดยเฉพาะการต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับการทำร้าย ทำลาย ชีวิตและร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือความผิดเกี่ยวกับทางเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ไม่เคยต้องโทษด้านความผิดเกี่ยวกับพนัน
 • สำหรับผู้เคยต้องโทษมาแล้ว จะต้องมีการพ้นโทษมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ก่อนวันเข้าอบรมและขอรับใบอนุญาต
 • ผู้ที่เคยต้องโทษด้านความผิดที่เกี่ยวกับทางเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา และมีการตัดสินคดีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำงานเป็น รปภ.ได้ แม้จะพ้นโทษมาเกินกว่า 3 ปีแล้วก็ตาม
 • ถ้าเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และยังไม่ถึง 2 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอใบอนุญาต จะไม่สามารถเข้าทำงานได้
 • การรับรองการฝึกอบรม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดไว้เท่านั้น
 • ขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ไม่นำพาคนอื่นเข้าสู่พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • มีการแต่งกายในเครื่องแบบของบริษัทรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง โดยเครื่องแบบนั้นจะต้องไม่คล้ายคลึงทหารหรือตำรวจแต่อย่างใด

สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องได้รับการมอบหมายงานจากบริษัท รปภ พร้อมทำหน้าที่อย่างถูกต้อง เมื่อได้รับใบอนุญาตมาแล้ว จะมีสิทธิ์ในการเข้าช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่เป็นไปตามกฎหมาย รวมไปถึงการช่วยจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญา มีสิทธิ์ในการระงับเหตุด่วนเหตุร้ายต่าง ๆ ตามความรับผิดชอบ พร้อมการทำตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และมีสิทธิ์ต่อการเลื่อนตำแหน่งหรือการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างถูกต้องในอนาคตอีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ