งานการ รักษาความปลอดภัย ในยุคปัจจุบัน มีกฎหมายอะไรมาควบคุมบ้าง

รักษาความปลอดภัย

ธุรกิจด้านการ รักษาความปลอดภัย กำลังได้รับความนิยมสูง เนื่องจากปัจจุบันมีความวิตกกังวลในชีวิตและทรัพย์สินจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ เช่น โจรกรรม ปล้น มากขึ้น ผู้ที่จะประกอบธุรกิจนี้หรือแม้แต่ตัวของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเอง จึงควรรู้ว่ามีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองบ้าง ดังนี้

  1. กฎกระทรวงเกี่ยวกับการรับรองสถานฝึกอบรม พ.ศ. 2560

เพื่อให้คุณสมบัติของ รปภ ทั่วประเทศอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน สถานฝึกอบรมจึงต้องยื่นขออนุญาตเปิดอย่างถูกต้องจากนายทะเบียน จดเป็นนิติบุคคลในลักษณะห้างหุ้นส่วนสามัญ ทั้งนี้ เมื่อฝึกอบรมบุคลากรจนผ่านเรียบร้อยแล้ว สถานที่อบรมนั้นมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองให้กับผู้ฝึกอบรมด้วย ตามมาตรา 34ก (4)

  1. กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560

กล่าวถึงคุณสมบัติผู้ขอทำกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 17 และต้องมีสัญชาติไทย ไม่มีคดีทางอาญาแรงและยังต้องมีการต่อใบอนุญาตเป็นประจำก่อนขาดอายุด้วย โดยอ้างอิงรูปแบบตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา

  1. กฎกระทรวงเรื่องการอนุญาตให้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย พ.ศ. 2560

กล่าวถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็น รปภ จะต้องมีเอกสารครบถ้วนตามกำหนด ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษาจบภาคบังคับ มีหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ว่าผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยครบถ้วน และมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง

  1. กฎหมายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พ.ศ. 2560

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของค่าใช้จ่ายด้านเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ฉบับละ 300 บาท การต่ออายุใบอนุญาตฉบับละ 100 บาท ใบอนุญาตของบริษัทรักษาความปลอดภัยฉบับละ 5,000 ถึง 30,000 บาท ขึ้นกับจำนวนพนักงาน เป็นต้น

  1. พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558

กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทุกคน ต้องไปขึ้นทะเบียนกับสถานีตำรวจเพื่อรับใบอนุญาตให้เรียบร้อยภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่อไม่ให้มีการแอบอ้างการปฏิบัติหน้าที่ได้

กล่าวได้ว่ากฎหมายทั้ง 5 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับงาน รักษาความปลอดภัย เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ ทั้งการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สูงยิ่งขึ้นและเสริมความมั่นใจให้แก่ประชาชนด้วย

หากท่านต้องการใช้บริการดูแลความปลอดภัยจากมืออาชีพ Security 1 Service เราพร้อมให้บริการ โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ