ทำไม รปภ. ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้น

รปภ

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน รักษาความปลอดภัย อย่างไร ทำไม รปภ. จะต้องรู้จักด้วย Security 1 Service จะพาไปทำความเข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจึงต้องรู้กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ต้องขอ

เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมาว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยหรือยาม จะต้องมีใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าทำงานด้านการดูแลความปลอดภัย เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และนั่นจึงเป็นเหตุผลข้อแรกในการที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพราะการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาต มีข้อกำหนดอยู่ว่าจะต้องผ่านการอบรมในภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรดูแลความปลอดภัยที่ว่าด้วยเนื้อหาต่าง ๆ อย่างเช่น การดูแลความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ทัศนคติต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณ การเขียนบันทึกรายงาน รวมถึงเรื่องกฎหมายเบื้องต้นด้วย ซึ่งรวมข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยมาบรรจุไว้ในหลักสูตร

กฎหมายเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ รปภ.จะต้องเรียนรู้

  1. พระราชบัญญัติธุรกิจดูแลความปลอดภัย พ.ศ. 2558
  2. 2. จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงานดูแลความปลอดภัย
  3. กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)
  4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน) การร้องทุกข์ สถานที่ร้องทุกข์ การจับ การค้นของราษฎร

การทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนั้น มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะต้องเรียนรู้พร้อมทำความเข้าใจในข้อกฎหมาย เพื่อให้การทำงานนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และไม่เป็นการละเมิดใด ๆ โดยเฉพาะการจับ การค้น ถือเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนอยู่พอสมควร จึงต้องเรียนรู้วิธีดำเนินการที่ถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

          จากข้อกำหนดใน พ.ร.บ.ธุรกิจดูแลความปลอดภัย พ.ศ.2558 เห็นได้ชัดว่าเป็นการยกระดับอาชีพเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและเชื่อมั่นในตัวของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยว่ามีความรู้ความสามารถในการปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สิน บุคคล และสถานที่ได้ เพราะกว่าจะได้มาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนั้น ต้องผ่านการอบรม การสอบวัดผล จึงจะได้รับใบอนุญาต

Security 1 Service เราคือบริษัทดูแลความปลอดภัยมาตรฐานสากล หากท่านสนใจสอบถามข้อมูลบริการของเรา โปรดติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ