บริษัท รปภ. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รปภ. อย่างไรบ้าง

บริษัท รปภ. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รปภ. อย่างไรบ้าง

บริษัท รปภ. มีหน้าที่ในการควบคุมดูแล รปภ. อย่างไรบ้าง

บริษัท รปภ.หรือบริษัทด้านรักษาความปลอดภัย ที่ถือเป็นต้นสังกัดในการควบคุมและดูแลทีมงานรักษาความปลอดภัย ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าผู้เป็นสถานประกอบการทั่วไป, องค์กรภาครัฐ หรือบริษัทและห้างร้านต่าง ๆ โดยจะมีหน้าที่ในการควบคุมและดูแล รปภ.ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา พร้อมการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้เกิดการทำงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้งานด้านการดูแลและรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัท รปภ.จะมีทีมงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกแบ่งหน้าที่ออกเป็นหลายส่วน เพื่อให้สามารถควบคุมและดูแล รปภ.ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดีเยี่ยม โดยจะมีการแบ่งส่วนออกเป็นทั้งฝ่ายเอกสาร ฝ่ายควบคุมดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายดำเนินงาน และจะมีหน้าที่ในการนำ รปภ.ภายใต้การดูแลไปฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด จากนั้นจึงจะสามารถนำ รปภ.ไปประจำตามจุดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในการควบคุมจะต้องเน้นเรื่องความเรียบร้อยของประวัติผู้สมัคร รปภ. ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมาก่อนเสมอ มีการเข้ารับฝึกอบรมครบทุกขั้นตอน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของชุดประจำตำแหน่ง รปภ. การให้ความรู้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่,  การอำนวยความสะดวก และการจราจร รวมไปถึงการดูแลส่วนบุคคลและส่วนเฉพาะ พร้อมจัดทำมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของสุขภาพและร่างกาย รปภ.ทุกคน เพื่อให้มีความแข็งแรงและพร้อมทำงานเสมอ ทั้งยังมีการตรวจสอบการทำงานด้วยการมีสายตรวจและหัวหน้าสายตรวจ รปภ.ที่จะควบคุมการทำงานอย่างมีระบบ ให้การควบคุม รปภ.ทุกคนเพื่อการดำเนินงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมการทำรายงานผลของการทำงานส่งตรงสู่ส่วนกลาง เพื่อมีการปรับปรุงและแก้ไขตามสถานการณ์ ถ้ามีเหตุฉุกเฉินต้องสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ เพื่อเข้าระงับเหตุและทำให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ และตัว รปภ.เอง ทีมงานรักษาความปลอดภัย ภายในบริษัท รปภ.จะมีตั้งแต่หน้าที่ของการจัดทำเอกสาร การดูแลงานด้านบริการ และควบคุมการรักษาความสะอาดภายใน มีงานฝ่ายวางแผนเพื่อพัฒนางานและควบคุมดูแลฝ่ายการกำกับดูแล, การจัดการเรื่องกำลังพล, ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ., ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี และฝ่ายนิติกรอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินงานในหลากหลายด้านอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้บริษัท รปภ.บางแห่งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนรักษาความปลอดภัย เพื่อการจัดฝึกอบรมและการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบ แล้วกลายเป็นเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่มีคุณภาพต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ