อาชีพ รปภ. จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือไม่

รปภ

ทุกวันนี้แทบทุกอาชีพ มักจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อการประกอบอาชีพนั้น ๆ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ รวมถึงอาชีพ รปภ ด้วยก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีใบอนุญาต เพราะเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่จำเป็นตาม พ.ร.บ.ธุรกิจ ดูแลความปลอดภัย พ.ศ.2558 ในฉบับสมบูรณ์แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว โดยการขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงาน รักษาความปลอดภัย  (คำขอแบบ ธภ. 6) ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ยื่นขอใบอนุญาตดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  3. สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมาย (ตามที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา)
  4. หนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง

นอกจากนี้ ต้องไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเป็นผู้ติดสุราเรื้อรัง และไม่เป็นโรคตามที่กำหนด และไม่เคยถูกจำคุกในคดีอาญาสำหรับความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต เพศ ร่างกาย ทรัพย์ ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ การพนัน และ ยาเสพติด เว้นแต่ว่าเป็นความผิดลหุโทษ กระทำโดยประมาท หรือพ้นโทษมาแล้วใช้ชีวิตปกติไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต (ความผิดเกี่ยวกับเพศ จะไม่ได้รับการละเว้น)

เอกสารที่ใช้ยื่นขอใบอนุญาต

  1. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว (2.5 x 3 เซนติเมตร) จำนวน 3 รูป (หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  4. สำเนาหรือภาพถ่ายวุฒิการศึกษาสูงสุด ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
  5. หนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
  6. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด

สถานที่ยื่นขอใบอนุญาตในกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่วนต่างจังหวัด ยื่นได้ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด การรับคำขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พิจารณาภายใน 15 วัน ถ้าเอกสารครบถ้วนและได้รับการเห็นชอบอนุมัติ ก็จะได้รับใบอนุญาตพนักงาน รักษาความปลอดภัย รับอนุญาต (แบบ ธภ.7) ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต ฉบับละ 300 บาท ใบอนุญาตมีอายุ 3 ปีนับตั้งแต่วันอนุญาต

ท่านที่ต้องการพนักงาน รปภ ดูแลความปลอดภัยให้กับองค์กรหรือสถานที่ของท่าน สามารถติดต่อเรา Security 1 Service ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

IG : Security1service

FB : Security 1 Service

LINE : @security1service

Website : https://security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ