เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป สามารถเลื่อนขั้นเป็น เจ้าหน้าที่ จป. ได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป สามารถเลื่อนขั้นเป็น เจ้าหน้าที่ จป. ได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป สามารถเลื่อนขั้นเป็น เจ้าหน้าที่ จป. ได้หรือไม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ.จะมีหน้าที่ในการดูแลส่วนต่าง ๆ ของสถานประกอบการ โดยอาจจะเป็นการทำงานกับเจ้าของกิจการโดยตรง หรือทำงานกับบริษัทรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ สามารถทำงานร่วมกับ จป.ได้  ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือยาม จะสามารถเลื่อนขั้นเป็น จป. ต่อไปในอนาคตได้หรือไม่

จป.หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน Safety Officer ถือเป็นผู้ที่จะต้องกำกับดูแลและมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งความปลอดภัยนี้จะต้องถูกวางแผนและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน เพื่อการนำเสนอถึงการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยหน้าที่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องป้องกันความปลอดภัยและจะมีการปรับเลื่อนระดับชั้นของ จป.อยู่เสมอ เพราะจะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับชั้นด้วยกัน คือ

  • จป. หัวหน้างาน
  • จป. บริหาร
  • จป. วิชาชีพ
  • จป. เทคนิค
  • จป. เทคนิคขั้นสูง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือยาม ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเลื่อนชั้นสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ จป. นั้น สามารถทำได้ แต่จะต้องทำตามกฎกระทรวง ที่มีการกำหนดมาตรฐานกับคุณสมบัติของ จป. ไว้อย่างครบถ้วน เช่น การสำเร็จการศึกษาที่จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค, วิชาชีพชั้นสูง, อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทั้งยังต้องมีการผ่านอบรมและการทดสอบที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กับวิธีการที่ทางกฎหมายกำหนดไว้

นอกจากนี้ จป.ในบางระดับ จะมีการรับการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าด้วยเช่นกัน และเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยมาแล้ว พร้อมการมีพื้นฐานที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีการผ่านอบรมและการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของทางอธิบดีประกาศกำหนด จะสามารถเข้าสู่การอบรมเพื่อการเลื่อนขั้นสู่การเป็น จป. ได้เช่นกัน สำหรับการอบรมหลักสูตรจะเป็นไปตามแต่ระดับของ จป.โดยจะเน้นเรื่องการจัดการด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย การวิเคราะห์แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมการมีฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างครบถ้วน มีการทดสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เพื่อทำการประเมินผล กำหนดระยะเวลาการเรียนอยู่ที่ 42 ชั่วโมง มีการประเมินความรู้ ความสามารถ และผ่านการทดสอบได้อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตรด้านการอบรมที่นำไปสู่การสมัครงานได้ต่อไป

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไปหรือยาม สามารถที่จะเลื่อนขั้นขึ้นสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ จป. ได้ เพียงแค่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎหมายกำหนด และมีใบวุฒิบัตรรับรองมาแล้ว จึงจะสามารถสมัครเข้าทำงานตามสถานที่ต่าง ๆ ในตำแหน่ง จป. ได้ ส่วนระดับชั้นของ จป.ที่มีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับนั้น สามารถที่จะศึกษาเฉพาะทางและทำการอบรม พร้อมการสอบประเมินผลเพื่อการเลื่อนชั้นได้เช่นกัน

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ