ความปลอดภัยในโรงงาน มีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยในโรงงาน มีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยในโรงงาน มีอะไรบ้าง

ความปลอดภัยในโรงงานหมายถึงสภาพการทำงานที่จะต้องปราศจากอุบัติภัย หรือเหตุใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ รวมไปถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งทรัพย์สินและเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นสภาพของการทำงานจึงจะต้องมีความปลอดภัยหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกัน  เพื่อป้องกันทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้แบบไม่พึงประสงค์ในระหว่างการทำงาน โดยความปลอดภัยในโรงงานที่ถูกระบุไว้ตามกฎหมาย จะมีดังนี้

 1. ต้องมีหลักของความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป
 2. มีการยอมรับและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย ภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด
 3. มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และเหมาะสมกับงาน
 4. การแต่งกายต้องถูกตามระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรม
 5. มีเครื่องป้องกันอันตรายในขณะปฏิบัติงาน
 6. ไม่ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ที่มีการชำรุดเสียหายและอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเด็ดขาด
 7. การเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือ จะต้องเป็นไปอย่างมีระเบียบ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย พร้อมการเก็บอย่างถูกต้องทุกครั้ง
 8. มีการรักษาความสะอาดทางเดินของโรงงานอุตสาหกรรม การติดป้ายแสดงหรือแจ้งเตือนที่มีความชัดเจนในบริเวณปฏิบัติงาน
 9. รู้จักถึงตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องดับเพลิงและเครื่องช่วยเหลือ รวมไปถึงรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง
 10. ไม่ควรวิ่งหรือมีการหยอกล้อกันในจุดทำงานที่มีความอันตราย เพราะจะยิ่งก่อให้เกิดความประมาทได้มากขึ้น
 11. ถ้าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงใด ๆ ต้องรีบเข้าช่วยเหลือทันที ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ในด้านการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 12. มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมต่องานในแต่ละแบบ โดยจะต้องมุ่งไปที่วัตถุประสงค์ของการป้องกันอันตรายอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย

การทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย จำเป็นต้องดำเนินงานด้านป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมการฝึกอบรมพนักงานอยู่เสมอ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด ทั้งยังต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุและต้องหาสาเหตุให้พบ ทั้งยังต้องหาวิธีการป้องกันที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม ค่าใช้จ่ายของการป้องกันเหตุไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ควรทำและทั้งฝ่ายบริหารกับฝ่ายจัดการต้องเริ่มงานด้านป้องกันอุบัติเหตุ มีการขอความร่วมมือจากผู้ทำงานทุกฝ่าย เพื่อทำให้งานเป็นไปอย่างดีเยี่ยมและไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ ร้ายแรงในอนาคต

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ