ทำไม รปภ ต้องฝึกระเบียบแถวทุกวัน

ทำไม รปภ ต้องฝึกระเบียบแถวทุกวัน

ทำไม รปภ ต้องฝึกระเบียบแถวทุกวัน

หากสังเกตตามสถานที่หรือหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security) ประจำการอยู่ตามจุดต่าง ๆ จะพบว่าในช่วงเช้า ๆ ของแต่ละวัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ทำหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัย ในหน่วยงานนั้น ๆ จะมีการยืนเข้าแถวรวมตัวกันตามจุดนัดหมายเป็นประจำทุกวันจนกลายเป็นภาพคุ้นตาผู้คนที่ผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าว ซึ่งหลายคนมักเรียกว่าเป็นการฝึกระเบียบแถว ถือเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับเจ้าหน้าที่ รปภ หรือ ยาม นั่นเอง 

การฝึกระเบียบแถวของ รปภ นั้นก็จะคล้ายภาพการฝึกของลูกเสือ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร โดยจะมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. การเรียกแถว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ยาม ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในห้วงเวลานั้น ๆ ได้มารวมตัวกันโดยมีหัวหน้าเป็นผู้เรียกและตรวจนับจำนวนเจ้าหน้าที่  
  2. นับยอด เป็นการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ Security นับจำนวนผู้มาปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับ 
  3. จัดแถว เป็นการให้เจ้าหน้าที่เรียงแถวให้เป็นระเบียบ 
  4. การรายงานตัว โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรายงานชื่อนามสกุลของตนเองต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาพร้อมระบุจุดที่ทำหน้าที่รักษาการณ์และห้วงเวลาที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัย ซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องก้าวเท้าออกมาด้านหน้า 1 ก้าว และเมื่อรายงานตัวเสร็จให้ถอยกลับไปที่แถวตามเดิม
  5. ช่วงการอบรม ส่งมอบหน้าที่และอุปกรณ์ ซึ่งช่วงนี้เองถือเป็นช่วงที่หัวหน้า Security จะได้ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลิก การแต่งกายหรือความพร้อมในการทำงาน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะได้กำชับหรือสั่งการข้อปฏิบัติในแต่ละวันเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ Security และยังเป็นช่วงเวลาที่จะได้เน้นย้ำถึงนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนการแจ้งข่าวสารหรือลงโทษกรณีเกิดความผิดในด้านต่าง ๆ ขึ้นด้วย

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการฝึกระเบียบแถวนั้นก็เพื่อ

  • ให้เกิดความมีระเบียบวินัยอันดีงาม พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งและสัญญาณต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • เป็นการฝึกความอดทน 
  • เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรง มีท่าทางองอาจ และมีความคล่องแคล่วว่องไว
  • ส่งเสริมการเป็นผู้นำและผู้ตาม ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและความพร้อมเพรียง  
  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ 

ต้องยอมรับว่าภาระหน้าที่ในด้านการดูแลความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างสอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับงานด้านการดูแลความปลอดภัย ดังนั้นการฝึกระเบียบแถวจึงเป็นอีกหัวใจสำคัญในการทำหน้าที่ของ Security ที่ต้องทำทุกวันนั่นเอง

ช่องทางการติดต่อ

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ