รู้จักกับ รปภ.สนามบิน หนึ่งในปัจจัยสำคัญของความปลอดภัยท่าอากาศยาน

รปภ.สนามบิน มีหน้าที่อะไรบ้าง

สนามบิน ถือเป็นช่องทางสำคัญในการคมนาคมและขนส่งหลักระหว่างประเทศตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง รวมถึงเป็นส่วนที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการต่างประเทศในทางอ้อม ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าสถานที่อย่างท่าอากศยานหรือสนามบินมีความสำคัญขนาดไหน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีหน่วยรักษาความปลอดภัย หรือรปภ.สนามบินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้น ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินก็มีความหลากหลายเช่นกัน

หน้าที่และบทบาทของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามบินมีหลากหลายหน้าที่และบทบาท และทุกส่วนงานสำคัญต่อความปลอดภัยในสนามบิน หน้าที่หลักคือ การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายที่ส่งผลต่อสนามบิน รวมไปถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้โดยสาร โดยแยกส่วนงานไปตามจุดต่างๆของสนามบิน เช่น

1.จุดตรวจค้น

เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญจุดแรกที่จะคัดกรองผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการสนามบินวิธีการคือ ตรวจค้นโดยใช้เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดและเครื่องตรวจจับโลหะ เพื่อตรวจสอบ อาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุต้องสงสัยต่างๆที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสนามบิน

2.ห้องควบคุมของสนามบิน

เป็นห้องที่ใช้สังเกตการณ์และตรวจสอบภาพรวมสถานที่ต่างๆ และบุคคลที่เข้ามาใช้บริการภายในสนามบิน ทั้งยังคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงตรวจสอบหรือค้นหาสัมภาระของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเพื่อเกิดการสูยหาย

3.จุดตรวจค้นสัมภาระ

อีกจุดหนึ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นจุดที่จะตรวจสอบอย่างละเอียกเกี่ยวกับสัมภาระที่ผู้โดยสารนำเข้ามาที่สนามบินเพื่อตรวจสอบและป้องกันการค้นย้ายวัตถุระเบิดหรือสิ่งของต้องห้ามผ่านสัมภาระของผุ้โดยสาร และยังเป็นจุดอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและวัดปริมาณของเหลวที่ห้ามนำขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารอีกด้วย

4.การตรวจค้นบริเวณลานจอดอากาศยาน

สังเกตการณ์และตรวจสอบลานจอดอากาศยานก่อนที่เครื่องบินจะมาถึง ควบคุมความถูกต้องขณะเครื่องบินจอด ตรวจสอบการขนสัมภาระและช่องเก็บสัมภาระป้องกันการสูญหายและของผิดกฏหมายทั้งขาเข้าและขาออกเครื่องบิน

5.การเข้าถึงอากาศยาน

ตรวจสอบใบอนุญาตการรักษาความปลอดภัยสนามบินและบันทึกบุคคลที่เข้าหรืออกจากอากาศยาน รักษาความปลอดภัยไม่ให้ผู้ใด เข้าถึงตัวเครื่องได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

6.พื้นที่จัดเก็บสัมภาระ

เป็นพื้นที่ส่วนหลักในการรักษาความปลอดภัยของสนามบินเลยก็ว่าได้ ยิ่งผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสนามบินมากเท่าไหร่การดูแลพื้นที่ส่วนนี้ยิ่งต้องเข้มงวด ต้องตรวจสอบการขนสัมภาระอย่างต่อเนื่องไปจนถึงป้องการเข้าถึงสัมภาระของผู้โดยสารที่ไมไ่ด้รับอนุญาต พร้อมจัดเตรียมดูแลความปลอดภัยให้สัมภาระขณะขนย้ายไปยังที่ต่างๆ

อย่างไรก็ตามหน้าที่ของรปภ.สนามบินยังมีรายละเอียดอีกมากมายและอีกหลายจุดที่ไม่ได้กล่าวถึง ตัวอย่างที่ยกมานั้นเป็นแค่ส่วนหลักๆ ที่ผู้โดยสารอย่างเราสามารถมองเห็นและรับรู้ได้จากการหาข้อมูลตามที่ต่างๆ แต่รายละเอียดการทำงานหรือความรับผิดชอบทั้งหมดนั้นยังมีอีกมาก โดยเฉพาะกับการรักษาความปลอดภัยของสนามบินแล้วยิ่งมีข้อกำหนดอีกมามาย แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของหน้าที่และบทบาทของรปภ.สนามบินได้อย่างดี

การรักษาความปลอดภัยในสนามบิน มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติที่ควรมีของ รปภ.สนามบิน

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับสถานที่ทำงานที่เป้นถึงอากาศยานที่มีผู้คนพลุกพล่านและดำเนินการตลอด 24 ชม. เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีไหวพริบที่ดีและช่างสังเกต ด้วยหน้าที่ต้องคอยระวังภัยที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆรอบตัว จึงต้องมีความช่างสังเกตและมีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหาตรงหน้าได้อย่างเฉียบพลัน
  2. มีร่างกายที่แข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว เป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาความปลอดภัย การมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมรับทุกสถานการณ์และความคล่องแคล่วที่จะทำให้ไปถึงที่เกิดเหตุได้ว่องไวคือสิ่งจำเป็นที่รปภ.สนามบินควรมี
  3. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและชัดเจน การเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะเป็นด่านแรกที่ผู้คนจะเข้ามาติดต่อสื่อสารด้วยอยู่เป็นประจำการมีทักษะการสื่อสารที่ดีจะช่วยเรื่องการให้ข้อมูล หรือการประสานงานเป้นไปได้อย่างราบรื่น
  4. รู้กฏระเบียบและหน้าที่ของตน ต้องรู้กฏต่างๆของหน่วยงานและสถานที่ ที่กำลังปฏิบัติงานรับผิดชอบ แต่ละแห่งย่อมมีกฏระเบียบสำหรับผู้เกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงต่างกันไป สิ่งเหล่านี้รปภ. เองจะต้องรับรู้และเข้าใจให้ดีเสียก่อนเพื่อนำมาใช้ในการดูแลและควบคุมสถานการณ์ได้ถูกต้อง
  5. รู้จักสถานที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ตำแห่นงที่ตั้งอะไรอยู่ตรงไหน สถานที่ไหนคือจุดเสี่ยงอันตราย ประตูทางเข้าออก ทางหนีไฟต่างๆ ที่เก็บอุปกรณ์หรือสัมภาระต่างๆ ระบบตัดไฟฉุกเฉิน สิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องรู้อย่างละเอียดและชัดเจน
  6. ซื่อสัตย์และมี Service mind คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดในการทำงานที่เกี่ยวกับงานบริการ สถานที่ได้ถูกฝากไว้ให้ดูแล ผู้รักษาความปลอดภัยจึงต้องทำให้ไว้วางใจได้ในความซื่อสัตย์และใจที่รักในการบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อ ทำให้ผู้ติดต่อสบายใจเมื่อได้พบ
  7. มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อการดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนหรือองค์การต่างๆ ตัวรปภ.นั้นต้องได้รับการอบรมเป็นอย่างดี ตามพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยควรมี

จะเห็นได้ว่าการไม่ว่าจะบทบาทและหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือคุณสมบัติของรปภ. จึงเป็นการยากที่ผู้ประกอบการสถานที่ต่างๆจะจ้างตำแหน่งนี้โดยเฉพาะสำหรับเข้ามาทำงานในสถานที่ของตนเพราะต้องทำการคัดเลือกอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะด้านประสบการณ์หรืออุปนิสัยในการทำงาน อาจจะทำให้ใช้เวลาในการคัดเลือกคนที่ใช่และเหมาะกับองค์กรนาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงหันไปพึ่งบริษัทรักษาความปลอดภัยกันเป็นส่วนใหญ่ยิ่งกับสถานที่อย่างสนามบินแล้วจำเป็นต้องใช้รปภ.เป็นจำนวนมากในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของสนามบิน จึงจำเป็นต้องจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานที่ไว้ใจได้ มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้บริการ

การจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน

การรักษาความปลอดภัยในสนามบินเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยลดเวลาในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของสนามบิน นอกจากนี้บริษัทยังมีการฝึกฝนและอบรมข้อกำหนดต่างๆอย่างชัดเจนไม่ว่าจะหน้าที่หรือสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับท่าอากาศยาน แต่ก็ต้องเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือด้วย

บริษัทรักษาความปลอดภัย Security 1 Service

รปภ. ของ Security 1 Service ทุกคนได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงาน และหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความทันสมัยและเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ ได้ตามสถานการณ์อย่างครอบคลุม เพราะเราคือ บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความชำนาญการให้บริการรักษาความปลอดภัย และความรู้ในการแก้ไขและจัดการปัญหามากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ที่เข้ามายังท่าอากาศยานนี้

หากคุณกำลังมองหา รปภ. ที่มีวินัยจาก บริษัท รปภ. ที่น่าเชื่อถืออยู่ ขอให้พิจารณา Security 1 Service เพราะเราก็เป็น 1 ใน บริษัทรักษาความปลอดภัย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะให้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน สามารถติดต่อได้ที่

โทร. 02-007-4525
อีเมล: info@security1service.com

IG : Security1service
FB : Security 1 Service
LINE : @security1service

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ