หาบริษัท ยาม สถานศึกษาอย่างไรดี แชร์วิธีเลือกจ้าง รปภ. สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ยาม สถานศึกษา เลือกอย่างไร

ปัจจุบันอาชีพยาม หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญในสังคม โดยอาชีพยามมีหน้าที่ป้องกันทรัพย์สินและสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่มีการว่าจ้างยามก็คือ สถานศึกษา เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยของอาคารและทรัพย์สิน ความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษา และตัวนักเรียนหรือนักศึกษาเอง ดังนั้น บริษัท ยาม สถานศึกษา จึงเป็นผู้ให้บริการสำคัญที่ทุกสถานศึกษาควรพิจารณาอย่างรอบคอบ

เจ้าหน้าที่ ยาม สถานศึกษามีหน้าที่อะไรบ้าง?

หลายคนอาจจะยังติดภาพยามว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ ไม่มีความรู้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยามในปัจจุบันต้องผ่านการอบรมหลายหลักสูตร และจะต้องมีใบอนุญาต จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ยามได้ อีกทั้ง ยามยังมีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของคนและทรัพย์สิน โดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ยามมีหน้าที่หลักคือ

หน้าที่โดยทั่วไปของ รปภ.

 1. คอยต้อนรับ ตรวจสอบ ควบคุมการผ่านเข้าออก ป้องกันไม่ให้มีบุคคลอันตรายเข้ามาในพื้นที่
 2. อำนวยความสะดวกในด้านการจราจร
 3. ตรวจตราตามจุดต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายในสถานที่นั้นๆ ตรวจค้นพนักงานก่อนเข้าและออกนอกสถานที่ เพื่อป้องกันการลักขโมย
 4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
 5. ป้องกันอัคคีภัย
 6. รับมือกับสัตว์มีพิษ
 7. อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตามนโยบายที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ปฏิบัติ
 8. ดูแลความเรียบร้อย และสามารถเข้าระงับเหตุได้ ตามขั้นตอนที่ฝึกอบรมมาแล้ว
 9. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีของรปภ. สถานศึกษาอาจมีบทบาทเพิ่มเติม ซึ่งต่างจากรปภ. ทั่วไปเล็กน้อย ยกตัวอย่างหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ยาม สถานศึกษา ดังนี้

หน้าที่โดยทั่วไปของ เจ้าหน้าที่ ยาม สถานศึกษา

 1. รักษาความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของนักเรียนหรือนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงอาคารและสถานที่
 2. ควบคุมการจราจรภายในพื้นที่สถานศึกษา ตักเตือนในกรณีที่มีรถขับด้วยความเร็วเกินกำหนดของสถานศึกษา
 3. ตรวจตราตามอาคารและพื้นที่ภายในสถานศึกษา
 4. ป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่แสดงบัตรจำตัวประชาชน หรือไม่ลงทะเบียนผู้มาติดต่อ ไม่ให้เข้ามาในสถานศึกษา
 5. ป้องกันบุคคลท่าทางอันตราย มีอาการมึนเมาสารเสพติด หรือพกอาวุธ ไม่ให้เข้ามาในสถานศึกษา

โดยหน้าที่ของยาม สถานศึกษาแต่ละที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับการอบรมของบริษัท และข้อตกลงที่บริษัททำร่วมกับสถานศึกษาในฐานะผู้ว่าจ้าง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยามไม่ควรมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ไม่มีประวัติการใช้สารเสพติด มีความรอบคอบและใส่ใจในรายละเอียด มีความซื่อสัตย์และมุ่งมั่น มีหัวใจของการเป็นผู้ดูแลและปกป้อง มีไหวพริบในการรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝัน และที่สำคัญคือ ต้องมีสมรรถภาพด้านร่างกายที่แข็งแรง

อย่างไรก็ตาม มีหน้าที่บางอย่างที่ยามไม่สามารถทำได้ เช่น การตรวจค้นร่างกาย เพราะหน้าที่นี้เป็นของตำรวจและต้องเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อป้องกันการฟ้องร้องฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ยามจะทำได้เพียงตรวจค้นทรัพย์สินบางส่วนเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ยามไม่มีหน้าที่ในการตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย หากพบวัตถุที่เป็นอันตราย เจ้าหน้าที่ยามจะต้องกันคนออกจากพื้นที่ และจะต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

วิธีเลือกจ้าง บริษัท ยาม สถานศึกษา

การว่าจ้างยามควรจ้างผ่านบริษัทยามที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการออกแบบแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานที่ มีการคัดเลือกและฝึกอบรมบุคลากรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ ทรัพย์สิน และตัวผู้ว่าจ้างเอง โดยวิธีเลือกจ้าง บริษัท ยาม สถานศึกษามีดังนี้

 1. มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตปฏิบัติงานเท่านั้น
 3. เจ้าหน้าที่จะต้องไม่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย มีสัญชาติไทย และไม่เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 4. มีการทดแทนทีมงานให้ ในกรณีที่ทีมงานปัจจุบันลาป่วย ลาพัก หรือขาดงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์แบบตลอดระยะการว่าจ้าง
 5. มีการตรวจสอบความประพฤติของเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ
 6. มีศูนย์ช่วยเหลือที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง

โดยบริษัทรักษาความปลอดภัย Security 1 Service เป็นบริษัทผู้ให้บริการบริการทีมงาน รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001:2015 และ ISO:9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานบริษัทรักษาความปลอดภัยในระดับสากล ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 เจ้า ในส่วนของหลักสูตรที่ใช้อบรมยามก็มีการพัฒนาอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมที่นายทะเบียนกลาง รับรองตามกฎกระทรวง โดยปัจจุบัน Security 1 Service มีหลักสูตรการอบรม ดังนี้

 1. การตรวจวัตถุต้องสงสัย
 2. การจดจำรูปพรรณ สัณฐาน/ยานพาหนะ
 3. การควบคุมบุคคล
 4. การควบคุมยานพาหนะ
 5. การควบคุมสถานที่
 6. การตรวจค้น
 7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 8. การฝึกระเบียบแถวทุกวัน
 9. การฝึกอบรมจราจร
 10. การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง
 11. การอบรมวิชา รปภ.

นอกจากนี้ บริษัท Security 1 Service ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุคลากร โดยมีการผลักดันให้พนักงานทุกคนผ่านการศึกษาระดับชั้นมัธยมต้น (ม.3)

รปภ. มืออาชีพ จาก Security 1 Service

Security 1 Service หรือบริษัทรักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน จึงเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ เรามุ่งมั่นพัฒนา และตั้งใจบริการท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ โดยที่เราพร้อมปกป้อง ดูแลท่าน และทุกคนในโครงการด้วยการบริการจากใจของพวกเราทุกคน หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

โทร. 02-007-4525
อีเมล: info@security1service.com

Post Tags :

Share :

About Us

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส
Security 1 Service

Contact Us

สอบถามรายละเอียดบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเพื่อประเมินราคา

เราตอบทุกคำถาม
และยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ